VEDTÆGTER

Foreningens vedtægter som affattet og tiltrådt på foreningens stiftende generalforsamling i 1994 med efterfølgende ændringer; senest på foreningens ordinære generalforsamling i 2013 og foreningens ekstraordinære generalforsamling i 2016.


§ 1. Foreningens navn er "Yngre Jurister Fyn". Dens hjemsted er Odense.


§ 2.Foreningens formål er at virke til fremme af medlemmernes sportslige, selskabelige og i
særlige tilfælde faglige aktiviteter.


§ 3.Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer.


§ 4. Som medlem optages personer med en cand.jur.- eller cand.merc.(jur.)-eksamen og som har eller har haft tilknytning til Fyn. Der stilles ingen specifikke krav til hverken medlemmets alder eller udstrækningen af medlemmets tilknytning til Fyn. Tilknytningen kan være såvel bestående som forhenværende og privat såvel som professionel.


§ 5. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og opkræves efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Ved indmeldelse midt i foreningsåret nedsættes kontingentet forholdsmæssigt som følger:

  • 0-9 måneder fra foreningsårets begyndelse indbetales 100% af det fastsatte årskontingent.
  • 9-12 måneder fra foreningsårets begyndelse indbetales 0% af det fastsatte årskontingent.


Ved udmeldelse midt i foreningsåret kan der ikke ske tilbagebetaling af allerede indbetalt kontingent.


Ved deltagelse i sommerfesten eller julefrokosten kræves, at pågældende har betalt 100% af det fastsatte årskontingent. Alternativt vil der blive opkrævet hel eller delvis egenbetaling til disse arrangementer. Beløbet fastsættes af bestyrelsen.


§ 6. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

  • Valg af dirigent.
  • Formandens beretning.
  • Kassererens regnskabsaflæggelse.
  • Valg af op til fem bestyrelsesmedlemmer.
  • Valg af op til to suppleanter
  • Valg af revisor.
  • Indkomne forslag.
  • Eventuelt.


Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer senest 1 måned efter generalforsamlingen. Ved uenighed om enkelte poster vælges disse ved simpelt flertal blandt bestyrelsesmedlemmerne. Indkaldelse til generalforsamling finder sted med 14 dages varsel pr. e-mail til medlemmerne.


Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, såfremt halvdelen af foreningens medlemmer begærer det. Indkaldelse finder sted med angivelse af dagsordenen med samme varsel og på samme måde som ved ordinær generalforsamling.


§ 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovlig indvarslet. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog således at vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 stemmeflerhed af de tilstedeværende.
Forslag til behandling på generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.


§ 8. Alle valg til bestyrelsen sker for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ved et bestyrelsesmedlems afgang i valgperioden supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det findes fornødent.


§ 9. Foreningens regnskabsår løber fra 01.10-30.09. Det reviderede regnskab skal godkendes på den ordinære generalforsamling.


§ 10. Til foreningens opløsning kræves vedtagelse ved simpel stemmeflerhed på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Foreningens midler på opløsningstidspunktet anvendes som tilskud til en afslutningshøjtidelighed for foreningens medlemmer.