Yngre Jurister Fyn
Et socialt netværk

Om Foreningen


Hvem er vi?

Yngre Jurister Fyn er en forening for alle med en cand.jur. eller en cand.merc.(jur.), og som har en relation til Fyn.

Efter vores mening er man "yngre", så længe man selv synes. Det betyder i praksis, at vi ikke tvangsudmelder folk, når de når en bestemt alder. Man er velkommen i foreningen, så længe man har lyst.

Vi stiller heller ikke strenge krav til det geografiske tilhørsforhold. Alle er velkomne, hvis de selv mener at have en forbindelse til Fyn - privat eller professionelt.

Foreningen har først og fremmest et socialt sigte og afholder ca. 10 store og små arrangementer om året.

Årets to største begivenheder er foreningens traditionsrige julefrokost og den mindst lige så vigtige sommerfest.

De fleste af arrangementerne har dog blot karakter af et uformelt møde over en fyraftensøl på en rolig beværtning i Odense.

Lejlighedsvis afholdes også arrangementer med et snert af fagligt indhold.

Næste events

Medlemskab

Kunne du tænke dig at blive en del af fællesskabet?

Det er meget nemt at blive medlem af foreningen. Du skal bare skrive en mail til foreningens formand, Anders Ulrichsen - Anders.ulrichsen@krfo.dk

Det koster selvfølgelig lidt at få del i glæderne - men du bliver ikke ruineret. Foreningen har ikke noget ønske om at skrabe penge sammen bare for at se dem trække renter. Målsætningen er, at kontingenter og sponsorater til sammen skal gå lige op med foreningens omkostninger.

Det årlige kontingent er på kr. 300,00. Vi vil gerne bede dig om at angive dit navn, når du overfører til foreningens konto i Lån&Spar: Reg: 0400 Kontonr: 4024361212

Vedtægter


Foreningens vedtægter som affattet og tiltrådt på foreningens stiftende generalforsamling i 1994 med efterfølgende ændringer; senest på foreningens ordinære generalforsamling i 2013 og foreningens ekstraordinære generalforsamling i 2016.

§ 1. Foreningens navn er "Yngre Jurister Fyn". Dens hjemsted er Odense.

§ 2. Foreningens formål er at virke til fremme af medlemmernes sportslige, selskabelige og i særlige tilfælde faglige aktiviteter.

§ 3. Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer.

§ 4. Som medlem optages personer med en cand.jur.- eller cand.merc.(jur.)-eksamen og som har eller har
haft tilknytning til Fyn.
Der stilles ingen specifikke krav til hverken medlemmets alder eller udstrækningen af medlemmets tilknytning
til Fyn. Tilknytningen kan være såvel bestående som forhenværende og privat såvel som professionel.

§ 5. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og opkræves efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Ved indmeldelse midt i foreningsåret nedsættes kontingentet forholdsmæssigt som følger:

- 0-9 måneder fra foreningsårets begyndelse indbetales 100% af det fastsatte årskontingent.
- 9-12 måneder fra foreningsårets begyndelse indbetales 0% af det fastsatte årskontingent.

Ved udmeldelse midt i foreningsåret kan der ikke ske tilbagebetaling af allerede indbetalt kontingent.

§ 6. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

- Valg af dirigent.
- Formandens beretning.
- Kassererens regnskabsaflæggelse.
- Valg af op til fem bestyrelsesmedlemmer.
- Valg af op til to suppleanter
- Valg af revisor.
- Indkomne forslag.
- Eventuelt.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer senest 1 måned efter generalforsamlingen. Ved uenighed om enkelte poster vælges disse ved simpelt flertal blandt bestyrelsesmedlemmerne. Indkaldelse til generalforsamling finder sted med 14 dages varsel pr. e-mail til medlemmerne.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, såfremt halvdelen af foreningens medlemmer begærer det. Indkaldelse finder sted med angivelse af dagsordenen med samme varsel og på samme måde som ved ordinær generalforsamling.

§ 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovlig indvarslet. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog således at vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 stemmeflerhed af de tilstedeværende.

Forslag til behandling på generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

§ 8. Alle valg til bestyrelsen sker for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ved et bestyrelsesmedlems afgang i valgperioden supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det findes fornødent.

§ 9. Foreningens regnskabsår løber fra 01.10-30.09. Det reviderede regnskab skal godkendes på den ordinære generalforsamling.

§ 10. Til foreningens opløsning kræves vedtagelse ved simpel stemmeflerhed på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Foreningens midler på opløsningstidspunktet anvendes som tilskud til en afslutningshøjtidelighed for foreningens medlemmer.

Foreningens vedtægter som affattet og tiltrådt på foreningens stiftende generalforsamling i 1994 med efterfølgende ændringer; senest på foreningens ordinære generalforsamling i 2013 og foreningens ekstraordinære generalforsamling i 2016.

§ 1. Foreningens navn er "Yngre Jurister Fyn". Dens hjemsted er Odense.

§ 2. Foreningens formål er at virke til fremme af medlemmernes sportslige, selskabelige og i særlige tilfælde faglige aktiviteter.

§ 3. Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer.

§ 4. Som medlem optages personer med en cand.jur.- eller cand.merc.(jur.)-eksamen og som har eller har
haft tilknytning til Fyn.
Der stilles ingen specifikke krav til hverken medlemmets alder eller udstrækningen af medlemmets tilknytning
til Fyn. Tilknytningen kan være såvel bestående som forhenværende og privat såvel som professionel.

§ 5. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og opkræves efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Ved indmeldelse midt i foreningsåret nedsættes kontingentet forholdsmæssigt som følger:

- 0-9 måneder fra foreningsårets begyndelse indbetales 100% af det fastsatte årskontingent.
- 9-12 måneder fra foreningsårets begyndelse indbetales 0% af det fastsatte årskontingent.

Ved udmeldelse midt i foreningsåret kan der ikke ske tilbagebetaling af allerede indbetalt kontingent.

§ 6. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

- Valg af dirigent.
- Formandens beretning.
- Kassererens regnskabsaflæggelse.
- Valg af op til fem bestyrelsesmedlemmer.
- Valg af op til to suppleanter
- Valg af revisor.
- Indkomne forslag.
- Eventuelt.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer senest 1 måned efter generalforsamlingen. Ved uenighed om enkelte poster vælges disse ved simpelt flertal blandt bestyrelsesmedlemmerne. Indkaldelse til generalforsamling finder sted med 14 dages varsel pr. e-mail til medlemmerne.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, såfremt halvdelen af foreningens medlemmer begærer det. Indkaldelse finder sted med angivelse af dagsordenen med samme varsel og på samme måde som ved ordinær generalforsamling.

§ 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovlig indvarslet. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog således at vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 stemmeflerhed af de tilstedeværende.

Forslag til behandling på generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

§ 8. Alle valg til bestyrelsen sker for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ved et bestyrelsesmedlems afgang i valgperioden supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det findes fornødent.

§ 9. Foreningens regnskabsår løber fra 01.10-30.09. Det reviderede regnskab skal godkendes på den ordinære generalforsamling.

§ 10. Til foreningens opløsning kræves vedtagelse ved simpel stemmeflerhed på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Foreningens midler på opløsningstidspunktet anvendes som tilskud til en afslutningshøjtidelighed for foreningens medlemmer.

Bestyrelsen


Anders Ulrichsen
Formand
Kriminalforsorgen Syddanmark
Linda Jensen
Næstformand
Focus Advokater
Mikael Ask Christensen
Kasserer
Kielberg Advokater
Kristine Bjerre Bejerholm
Bestyrelsesmedlem
IDEAL Advokatfirma
Kasper Børsting Dannefer
Bestyrelsesmedlem
Advokatfirmaet Martin Justesen
Kasper Juul Hemmingsen
Suppleant
Skatteankestyrelsen
Marie-Louise Uglebjerg Hansen
Suppleant
Kielberg Advokater